Gedragsregelingen

Bij Groeisaam kennen we een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een gedragscode.
Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.

Klachtenregeling

Het personeel van de school voelt zich verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces. Wij streven ernaar dat het onderwijs voor uw kind optimaal is, dat leraren met vertrouwen en plezier kunnen werken, dat misverstanden vroegtijdig worden opgehelderd en dat vragen in onderling overleg op correcte wijze worden afgehandeld. Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Groeisaam, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Groeisaam is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Bij onderstaande personen kunt u terecht met een vraag of klacht:

 1. Klachtcontactpersoon
  Een bepaalde situatie in de dagelijkse gang van zaken op school baart u zorgen c.q. keurt u af. U wilt de directe betrokkenen (nog) niet confronteren met uw zorg of klacht:
 • omdat u niet precies weet, wie u het beste kan helpen;
 • gezien de aard van de situatie;
 • gezien de behoefte aan nader onafhankelijk onderzoek.

U neemt daarom contact op met de klachtcontactpersoon van de school. Deze kan u helpen de betrokkenen te benaderen, de vertrouwenspersonen te laten bemiddelen of een formele klachtenprocedure in gang te zetten. Ook als u tevergeefs geprobeerd heeft met betrokkenen een oplossing te vinden, kunt u contact opnemen met de klachtcontactpersoon. De schoolorganisatie is verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces.
Op onze school is de klachtcontactpersoon Monique van Eldijk.

 1. Vertrouwenspersonen
  De externe vertrouwenspersoon begeleidt, geeft bijstand en verwijst de klager naar gelang de situatie en de behoefte van de klager. Zij/hij kan naar eigen inzicht bemiddelen tussen klager en aangeklaagde en functioneert daarbij binnen de kaders van de klachtenregeling. Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon. Zij/hij zal samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een bemiddelend gesprek tussen ouders en school.
  De externe vertrouwenspersoon verheldert en bemiddelt, maar oordeelt niet.
  De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk, d.w.z. zijn niet aan Groeisaam verbonden.
 1. Vertrouwensinspecteur
  Ouders en scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
 • psychisch en fysiek geweld
 • discriminatie en radicalisering

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur.
De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken via het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs (telefoonnummer: 0900-1113111).

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post:
Stichting Groeisaam
T.a.v. mevrouw A. Verhees
Van Heemstraweg 53
6651 KH Druten

U kunt ook mailen naar info@groeisaampo.nl

 

Externe procedure
U kunt voor de afhandeling van een klacht ook direct naar de externe klachtencommissie. Na de interne afhandeling van een klacht door Groeisaam kunt u ook nog terecht bij de externe klachtencommissie.
Groeisaam is aangesloten bij de Landelijke Stichting Onderwijsgeschillen. De contactgegevens treft u onderstaand aan:

Landelijke Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
tel.: 030-2809590, bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur
www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
• een (dreigend) strafbaar feit;
• een (dreigende) schending van regels;
• een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
• een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
• een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
• een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
• enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

 

De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling echter de mogelijkheid om een externe melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde. De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht. De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling.

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:
• bij het bevoegd gezag;
• bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;
• bij de vertrouwenspersoon integriteit.

Vertrouwenspersoon
Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot eerder genoemde externe vertrouwenspersonen wenden.
Hier vindt u de klokkenluidersregeling.

Gedragscode

In de gedragscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De gedragscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Groeisaam. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.

De gedragscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Groeisaam, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.