Internetprotocol

School en internet

Sinds de school internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma’s de school binnenkomen, die wij ongeschikt achten voor de leerlingen.
Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme.
Het team van de Mariaschool staat op het standpunt dat ongewenste content niet alleen door filtering maar ook door een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet worden voorkomen.
Wij zien een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen.
Het omgaan met internet wordt op zich als leerpunt binnen de school gezien.
Door middel van een lessencyclus van “Veilig Internet”worden leerlingen ook bewust gemaakt in het gebruik van internet.
Samen met de leerlingen van groep 6 t/m 8 stellen wij een internetcontract op.
Dit contract is voor de leerling het gebruikersprotocol.
Jaarlijks wordt dit contract in groep 6 geïntroduceerd en in de groepen 7 en 8 nog eens geactualiseerd.

Gedragsafspraken met de leerlingen

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder
  toestemming van de leerkracht.
 • Vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor jij je niet prettig voelt of waarvan je weet
  dat het niet hoort. Houd je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Leg nooit contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht.
 • Verstuur bij e-mail nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leerkracht.
 • Beantwoord nooit e-mail waarbij jij je niet prettig voelt of waar dingen instaan waarvan je weet dat het niet hoort.
 • Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.
 • Gebruik nooit scheldwoorden en/of schuttingtaal bij het versturen van berichten.
 • Het gebruik van een mobiel wordt niet toegestaan binnen het schoolcomplex. Bij speciale gevallen kan een
  uitzondering worden gemaakt. Dit dient dan wel aan de directie doorgegeven te worden.

Afspraken met de leerkrachten

 • Internet wordt gebruikt voor opbouwende, educatieve doeleinden.
 • Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden indien mogelijk eerst gescreend.
 • Er worden geen sites bezocht die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
 • Er wordt aan kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een
  ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van de website terechtkomen.
 • Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen
  alleen met toestemming van de ouders. Voor e-mail geldt het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische
  verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.
 • Downloaden van programma’s is niet toegestaan, tenzij er vooraf schriftelijke instemming is gegeven door de
  ICT-Coördinator.
 • Leerkrachten zorgen er altijd voor dat er toezicht is als de kinderen aan de computer werken.

Uitgangspunten

 • De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet te begeleiden
  m.b.v. leerkrachten en ouders.
 • Wij stellen kinderen niet bewust bloot aan beelden van geweld, seks en racisme, die geen opvoedkundige
  bedoeling hebben.
 • Leerlingen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd internetten; personeel en hulpouders kijken als het ware
  “over de schouder” mee.
 • Chatten/sms-en gebeurt slechts als het onderdeel van een project is.
 • Bij surfen en e-mailgebruik is ook het beleid van kracht. Bewust zoeken naar ongewenste uitingen wordt als
  storend opgevat en heeft dus consequenties voor de leerling.